Chuyên cáp hdmi,bộ chuyển đổi hdmi,vga,hdmi to vga ,cáp Displayport
Danh mục
tai

Cách cài đặt Elaticsearch trên Ubuntu

Đăng bởi admin vào lúc 31/07/2023 - 72

Elaticsearch là một công cụ tìm kiếm và phân tích phổ biến có thể được sử dụng cho nhiều ứng dụng bao gồm bảo mật điểm cuối và nghiên cứu AI/ML.

Hãy xem cách bạn có thể cài đặt Elaticsearch trên hệ thống Ubuntu của mình bằng một vài bước dễ thực hiện sau đây!

Điều kiện tiên quyết để cài đặt Elaticsearch

Đầu ra lệnh phiên bản Java
Đầu ra lệnh phiên bản Java

Có một điều kiện tiên quyết quan trọng để cài đặt Elaticsearch trên Ubuntu. Vì Elaticsearch là một ứng dụng Java, bạn sẽ cần cài đặt và cấu hình đúng JDK phiên bản 11 trở lên trên hệ thống của mình.

Đây là cách kiểm tra xem JDK đã được cài đặt trên Linux chưa:

java --version

Lệnh này sẽ xuất phiên bản Java được cài đặt trên hệ thống của bạn. Trong trường hợp bạn nhận được thông báo “command not found” hoặc bất kỳ loại lỗi nào khác, điều đó có thể có nghĩa là bạn chưa cài đặt Java.

Bạn có thể cài đặt thủ công JDK bằng cách tải xuống tarball hoặc cài đặt nó thông qua trình quản lý gói của bản phân phối Linux. Lý tưởng nhất là cài đặt qua trình quản lý gói, vì nó nhanh hơn và không rắc rối nhiều như phương pháp trước đây.

Đây là cách bạn có thể cài đặt JDK trên Ubuntu bằng trình quản lý gói APT:

sudo apt install openjdk-18-jdk 

Bạn có thể thay thế 18 trong lệnh bằng bất kỳ phiên bản JDK nào cao hơn 11. Đợi quá trình cài đặt kết thúc rồi chạy lại lệnh để kiểm tra phiên bản Java. Khoảng thời gian này, bạn sẽ thấy phiên bản là đầu ra.

Cách cài đặt Elaticsearch trên Ubuntu

Bước 1: Thêm key GPG và cập nhật kho lưu trữ

Elaticsearch không phải là một phần của kho Ubuntu chính thức. Để cài đặt Elaticsearch bằng APT, bạn cần thêm danh sách nguồn của nó và key GPG.

Chạy các lệnh sau để thêm nguồn gói Elaticsearch và key GPG, đồng thời cập nhật danh sách nguồn cho APT:

curl -fsSL https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/elastic.gpg
echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/elastic.gpg] https://artifacts.elastic.co/packages/8.x/apt stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/elastic-8.x.list
sudo apt update

Lưu ý: Bạn có thể thay đổi “8” trong lệnh thứ hai thành “7” hoặc một số phiên bản khác trong trường hợp bạn muốn tải xuống một phiên bản cụ thể của Elaticsearch.

Bước 2: Cài đặt Elaticsearch với APT

Cài đặt Elaticsearch với APT
Cài đặt Elaticsearch với APT

Bây giờ, bạn có thể cài đặt gói Elaticsearch với APT như cách bạn cài đặt bất kỳ gói thông thường nào. Đây là lệnh để cài đặt Elaticsearch trên Ubuntu:

sudo apt install elasticsearch

Nhập Y khi được nhắc cấp quyền và đợi quá trình cài đặt kết thúc. Sau khi cài đặt, hãy làm theo các bước xuất hiện trên màn hình để cấu hình Elaticsearch tích hợp với Kibana hoặc phần mềm trực quan hóa dữ liệu khác.

Bước 3: Cài đặt Elaticsearch bằng gói DEB

Trong trường hợp không muốn sử dụng APT để cài đặt Elaticsearch, bạn có tùy chọn tải xuống gói DEB được cung cấp trên trang web chính thức và cài đặt gói đó bằng lệnh dpkg.

Đầu tiên, tải xuống gói DEB bằng wget. Sau đó, sử dụng lệnh dpkg với quyền admin để cài đặt Elaticsearch:

wget https://artifacts.elastic.co/downloads/elasticsearch/elasticsearch-8.8.2-amd64.deb
sudo dpkg -i elasticsearch-8.8.2-amd64.deb

Hãy nhớ rằng bạn có thể cần sửa đổi lệnh để phù hợp với phiên bản Elaticsearch mà bạn muốn cài đặt.

Tags: