Chuyên cáp hdmi,bộ chuyển đổi hdmi,vga,hdmi to vga ,cáp Displayport
Danh mục
khoi phuc service mac dinh windows 11

Cách khôi phục các service mặc định trong Windows 11

Đăng bởi admin vào lúc 31/07/2023 - 45

Service là một loại ứng dụng chạy trong nền hệ thống mà không có giao diện người dùng. Các service cung cấp những tính năng cốt lõi của hệ điều hành (chẳng hạn như in, kết nối mạng, truy cập từ xa, File Explorer, Windows Search, các bản cập nhật, v.v…) và các ứng dụng, giúp chúng hoạt động như dự định. Hướng dẫn này sẽ chỉ cho bạn cách khôi phục các service mặc định bị thiếu hoặc bị lỗi trong Windows 11.

Lưu ý: Bạn phải đăng nhập với quyền admin để khôi phục các service mặc định.

Cách khôi phục các service mặc định trong Windows 11

1. Nhấp vào liên kết bên dưới cột Tên hiển thị của service trong bảng bên dưới ứng với service mà bạn muốn khôi phục để tải xuống file .reg của service đó.

2. Lưu file .reg vào desktop.

3. Nhấp đúp vào file .reg đã tải xuống để hợp nhất file.

4. Khi được nhắc, hãy nhấn vào Run > Yes (UAC) > Yes > OK để phê duyệt việc hợp nhất.

5. Khi hoàn tất khôi phục service, hãy khởi động lại máy tính để áp dụng thay đổi.

6. Bạn có thể xóa (các) file .reg đã tải xuống nếu muốn.

Danh sách các service mặc định có sẵn file khôi phục

Danh sách các service mặc định có sẵn để tải xuống trong bảng bên dưới hiện chỉ mới bắt đầu và đang trong quá trình hoàn thiện. Quantrimang.com sẽ liên tục bổ sung thêm vào danh sách cho đến khi hoàn thành.

Tên hiển thị của service
Tên service​
Trạng thái mặc định​
Loại khởi động mặc định​
ActiveX Installer (AxInstSV)AxInstSVManual
AllJoyn Router ServiceAJRouterManual (Trigger Start)
App ReadinessAppReadinessManual
Application IdentityAppIDSvcManual (Trigger Start)
Application InformationAppinfoĐang chạyManual (Trigger Start)
Application Layer Gateway ServiceALGManual
Application ManagementAppMgmtManual
AppX Deployment Service (AppXSVC)AppXSvcĐang chạyManual (Trigger Start)
AssignedAccessManager ServiceAssignedAccessManagerSvcAutomatic
Auto Time Zone UpdatertzautoupdateManual (Trigger Start)
AVCTP serviceBthAvctpSvcĐang chạyManual (Trigger Start)
Background Intelligent Transfer ServiceBITSManual
Background Tasks Infrastructure ServiceBrokerInfrastructureĐang chạyAutomatic
Base Filtering EngineBFEĐang chạyAutomatic
BitLocker Drive Encryption ServiceBDESVCĐang chạyManual (Trigger Start)
Block Level Backup Engine ServicewbengineManual
Bluetooth Audio Gateway ServiceBTAGServiceManual (Trigger Start)
Bluetooth Support ServicebthservManual (Trigger Start)
BranchCachePeerDistSvcManual
Capability Access Manager ServicecamsvcĐang chạyManual (Trigger Start)
Cellular TimeautotimesvcManual (Trigger Start)
Certificate PropagationCertPropSvcManual (Trigger Start)
Client License Service (ClipSVC)ClipSVCManual (Trigger Start)
CNG Key IsolationKeyIsoĐang chạyManual (Trigger Start)
COM+ Event SystemEventSystemĐang chạyAutomatic
COM+ System ApplicationCOMSysAppManual
Computer BrowserBrowserManual (Trigger Start)
Connected Devices Platform ServiceCDPSvcĐang chạyAutomatic (Delayed Start, Trigger Start)
Connected User Experiences and TelemetryDiagTrackĐang chạyAutomatic
Container Manager ServiceCmServiceĐang chạyAutomatic (Trigger Start)
CoreMessagingCoreMessagingRegistrarĐang chạyAutomatic
Credential ManagerVaultSvcĐang chạyManual
Cryptographic ServicesCryptSvcĐang chạyAutomatic
Data Sharing ServiceDsSvcManual (Trigger Start)
Data UsageDusmSvcĐang chạyAutomatic
DCOM Server Process LauncherDcomLaunchĐang chạyAutomatic
dcsvcdcsvcManual (Trigger Start)
Delivery OptimizationDoSvcĐang chạyAutomatic (Delayed Start, Trigger Start)
Device Association ServiceDeviceAssociationServiceĐang chạyAutomatic (Trigger Start)
Device Install ServiceDeviceInstallManual (Trigger Start)
Device Management Enrollment ServiceDmEnrollmentSvcManual
Device Management Wireless Application Protocol (WAP) Push message Routing ServicedmwappushserviceManual (Trigger Start)
Device Setup ManagerDsmSvcManual (Trigger Start)
DevQuery Background Discovery BrokerDevQueryBrokerĐang chạyManual (Trigger Start)
DHCP ClientDhcpĐang chạyAutomatic
Diagnostic Execution ServicediagsvcManual (Trigger Start)
Diagnostic Policy ServiceDPSĐang chạyAutomatic
Diagnostic Service HostWdiServiceHostManual
Diagnostic System HostWdiSystemHostĐang chạyManual
DialogBlockingServiceDialogBlockingServiceDisabled
Display Enhancement ServiceDisplayEnhancementServiceManual (Trigger Start)
Display Policy ServiceDispBrokerDesktopSvcĐang chạyAutomatic
Distributed Link Tracking ClientTrkWksĐang chạyAutomatic
Distributed Transaction CoordinatorMSDTCManual
DNS ClientDnscacheĐang chạyAutomatic (Trigger Start)
Downloaded Maps ManagerMapsBrokerAutomatic (Delayed Start)
Embedded ModeembeddedmodeManual (Trigger Start)
Encrypting File System (EFS)EFSManual (Trigger Start)
Enterprise App Management ServiceEntAppSvcManual
Extensible Authentication ProtocolEapHostManual
File History ServicefhsvcManual (Trigger Start)
FileSyncHelperFileSyncHelperManual (Trigger Start)
Function Discovery Provider HostfdPHostĐang chạyManual
Function Discovery Resource PublicationFDResPubĐang chạyManual (Trigger Start)
Geolocation ServicelfsvcĐang chạyManual (Trigger Start)
GraphicsPerfSvcGraphicsPerfSvcManual (Trigger Start)
Group Policy ClientgpsvcĐang chạyAutomatic (Trigger Start)
Host Guardian Client ServiceHgClientServiceManual (Trigger Start)
Host Network ServiceHNSĐang chạyManual (Trigger Start)
Human Interface Device ServicehidservĐang chạyManual (Trigger Start)
HV Host ServiceHvHostĐang chạyManual (Trigger Start)
Hyper-V Data Exchange ServicevmickvpexchangeManual (Trigger Start)
Hyper-V Guest Compute ServicegcsManual
Hyper-V Guest Service InterfacevmicguestinterfaceManual (Trigger Start)
Hyper-V Guest Shutdown ServicevmicshutdownManual (Trigger Start)
Hyper-V Heartbeat ServicevmicheartbeatManual (Trigger Start)
Hyper-V Host Compute ServicevmcomputeĐang chạyManual (Trigger Start)
Hyper-V PowerShell Direct ServicevmicvmsessionManual (Trigger Start)
Hyper-V Remote Desktop Virtualization ServicevmicrdvManual (Trigger Start)
Hyper-V Time Synchronization ServicevmictimesyncManual (Trigger Start)
Hyper-V Virtual Machine ManagementvmmsĐang chạyAutomatic
Hyper-V Volume Shadow Copy RequestorvmicvssManual (Trigger Start)
IKE and AuthIP IPsec Keying ModulesIKEEXTManual (Trigger Start)
Internet Connection Sharing (ICS)SharedAccessĐang chạyManual (Trigger Start)
Inventory and Compatibility Appraisal serviceInventorySvcĐang chạyManual
IP HelperiphlpsvcĐang chạyAutomatic
IP Translation Configuration ServiceIpxlatCfgSvcManual (Trigger Start)
IPsec Policy AgentPolicyAgentManual (Trigger Start)
KtmRm for Distributed Transaction CoordinatorKtmRmManual (Trigger Start)
Language Experience ServiceLxpSvcManual
Link-Layer Topology Discovery MapperlltdsvcManual
Local Profile Assistant ServicewlpasvcManual (Trigger Start)
Local Session ManagerLSMĐang chạyAutomatic
McpManagementServiceMcpManagementServiceManual
Microsoft (R) Diagnostics Hub Standard Collector Servicediagnosticshub.standardcollector.serviceManual
Microsoft Account Sign-in AssistantwlidsvcManual (Trigger Start)
Microsoft App-V ClientAppVClientDisabled
Microsoft Cloud Identity ServicecloudidsvcManual
Microsoft Defender Antivirus Network Inspection ServiceWdNisSvcĐang chạyManual
Microsoft Defender Antivirus ServiceWinDefendĐang chạyAutomatic
Microsoft iSCSI Initiator ServiceMSiSCSIManual
Microsoft Keyboard FilterMsKeyboardFilterDisabled
Microsoft PassportNgcSvcĐang chạyManual (Trigger Start)
Microsoft Passport ContainerNgcCtnrSvcĐang chạyManual (Trigger Start)
Microsoft Software Shadow Copy ProviderswprvManual
Microsoft Storage Spaces SMPsmphostManual
Microsoft Store Install ServiceInstallServiceĐang chạyManual
Microsoft Windows SMS Router Service.SmsRouterManual (Trigger Start)
Natural AuthenticationNaturalAuthenticationManual (Trigger Start)
Net.Tcp Port Sharing ServiceNetTcpPortSharingDisabled
NetlogonNetlogonManual
Network Connected Devices Auto-SetupNcdAutoSetupĐang chạyManual (Trigger Start)
Network Connection BrokerNcbServiceĐang chạyManual (Trigger Start)
Network ConnectionsNetmanManual
Network Connectivity AssistantNcaSvcManual (Trigger Start)
Network List ServicenetprofmĐang chạyManual
Network Location AwarenessNlaSvcManual
Network Setup ServiceNetSetupSvcĐang chạyManual (Trigger Start)
Network Store Interface ServicensiĐang chạyAutomatic
Network Virtualization ServicenvagentĐang chạyManual
OneDrive Updater ServiceOneDrive Updater ServiceManual (Trigger Start)
OpenSSH Authentication Agentssh-agentDisabled
Optimize drivesdefragsvcManual
Parental ControlsWpcMonSvcManual
Payments and NFC/SE ManagerSEMgrSvcManual (Trigger Start)
Peer Name Resolution ProtocolPNRPsvcManual
Peer Networking Groupingp2psvcManual
Peer Networking Identity Managerp2pimsvcManual
Performance Counter DLL HostPerfHostManual
Performance Logs & AlertsplaManual
Phone ServicePhoneSvcManual (Trigger Start)
Plug and PlayPlugPlayĐang chạyManual
PNRP Machine Name Publication ServicePNRPAutoRegManual
Portable Device Enumerator ServiceWPDBusEnumManual (Trigger Start)
PowerPowerĐang chạyAutomatic
Print SpoolerSpoolerĐang chạyAutomatic
Printer Extensions and NotificationsPrintNotifyManual
Problem Reports Control Panel SupportwercplsupportManual
Program Compatibility Assistant ServicePcaSvcĐang chạyAutomatic (Delayed Start, Trigger Start)
Quality Windows Audio Video ExperienceQWAVEManual
Radio Management ServiceRmSvcĐang chạyManual
Recommended Troubleshooting ServiceTroubleshootingSvcManual
Remote Access Auto Connection ManagerRasAutoManual
Remote Access Connection ManagerRasManManual
Remote Desktop ConfigurationSessionEnvManual
Remote Desktop ServicesTermServiceManual
Remote Desktop Services UserMode Port RedirectorUmRdpServiceManual
Remote Procedure Call (RPC)RpcSsĐang chạyAutomatic
Remote Procedure Call (RPC) LocatorRpcLocatorManual
Remote RegistryRemoteRegistryDisabled
Retail Demo ServiceRetailDemoManual
Routing and Remote AccessRemoteAccessDisabled
RPC Endpoint MapperRpcEptMapperĐang chạyAutomatic
Secondary LogonseclogonManual
Secure Socket Tunneling Protocol ServiceSstpSvcManual
Windows InstallermsiserverManual
Windows Modules Installer

Điều này yêu cầu phải sở hữu key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TrustedInstaller trong registry trước khi được phép hợp nhất file REG này.

TrustedInstallerManual
Windows UpdatewuauservManual (Trigger Start)
Xbox Accessory Management ServiceXboxGipSvcManual (Trigger Start)
Xbox Live Auth ManagerXblAuthManagerManual
Xbox Live Game SaveXblGameSaveManual (Trigger Start)
Xbox Live Networking ServiceXboxNetAp
Tags: